1) Rewriting product.php?id=12 thành product-12.html:
Đây là một chuyển hướng đơn giản, có phẩn mở rộng .php được ẩn đi trên address bar và phần query động (có chứa "?") được chuyển thành query tỉnh.

Mã:
 RewriteEngine on
 RewriteRule ^product([0-9]+)\.html $.Product.php?I =$1
2) Rewriting product.php?id=12 thành product/ipod-nano/12.html:
Các chuyên gia SEO luôn đề nghị bạn mô tả các từ khóa trong URL, cách làm dưới đây giúp bạn có thể đưa những từ khóa vào URL trên website.Mã:
 RewriteEngine on
 RewriteRule ^product/([a-zA-Z0-9_-]+)/([0-9]+)\.html$ product.php?id=$2
3) Redirecting non www URL to www URL:
Nếu bạn gõ vào trình duyệt là blog.kai.vn, trình duyệt sẽ chuyển bạn sang trang www.blog.kai.vn, Bạn cần làm vậy với trang web của mình thì có thể áp cụng code sau vào file htaccess của mình như sau. (Chuyển hướng 301)

Mã:
 RewriteEngine On
 RewriteCond %{HTTP_HOST} ^optimaxwebsolutions\.com$
 RewriteRule (.*) http://www.optimaxwebsolutions.com/$1 [R=301,L]
4) Rewriting yoursite.com/user.php?username=xyz thành yoursite.com/xyz:
Bạn gõ lên trình duyệt facebook.com/boingonline sẽ xem được thông tin của tài khoản mang tên boingonline. Nếu bạn muốn khi gõ vào yoursite.com/accname sẽ chuyển thành yoursite.com/user.php?im=accname thì thêm code sau vào file .htaccess

Mã:
 RewriteEngine On
 RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)$ user.php?username=$1
 RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)/$ user.php?username=$1
5) Chuyển hướng tên miền vào các sub-folder bên trong:
Giả sử bạn nâng cấp lại trang web của mình và đưa tất cả các file vào một thư mục "new" ở bên trong, việc di chuyển các file cũ vào bên trong gặp rất nhiều vấn đề. Bạn có thể thêm code sau vào file htaccess và đặt ở thư mục gốc (root) để khi truy cập vào test.com sẽ được đưa vào test.com/new

Mã:
 RewriteEngine On
 RewriteCond %{HTTP_HOST} ^test\.com$ [OR]
 RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.test\.com$
 RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/new/
 RewriteRule (.*) /new/$1
Nguồn: Sưu tầm